Fröknegårdsskolan

Projektet avser till- och ombyggnad av Fröknegårdsskolan i Kristianstad. Beställaren är Kristianstad kommun.

Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Ombyggnaden avser anpassning av nuvarande matsal, storkök m.fl. till bibliotek, undervisningslokaler, städcentral samt administrativa lokaler. Viss ombyggnad sker också på grund av förändringar i brandutrymning, brandcellsgränser m.m. med anledning av tillbyggnaden.

Projektet ska i sin helhet vara färdigställt till sommaren 2021. Dock kommer tillbyggnadsdelen att tas i bruk tidigare och skall vara färdigställd under våren 2021.

Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2
Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2