Lingenässkolan Kristianstad

Objektet omfattar nybyggnad av skola F-6, särskola, skola AST, storkök, sporthall, administrativa utrymmen, garage.- oförrådsbyggnader samt skoltomt med planteringar, parkeringsplatser, kommunikationsytor, spelplaner och lekutrustning.
Skolan kommer att ha ca 800 elever och 150 personal. Byggnaden består av 8 sammanbyggda huskroppar, samt ett antal förråd och garage. I byggnad A finns själva huvudentré och reception, men även bibliotek och musiklokaler.
Från byggnad A når man de flesta av andra byggnader. I norr ansluter byggnaderna F och G, i byggnad F ligger administrationen och i byggnad G särskolan med en avdelning för flerfunktionshindrade (F) och en avdelning för elever med autismspektrum-tillstånd (AST). Denna byggnad har även separata entréer.
Väster on byggnad A ligger byggnaderna D och E, identiska tvåvåningsbyggnader sånär som på den anslutande entrén mot byggnad A. Här ligger själva grundskolelokalerna och fritidsverksamheten.
Söder om byggnad A ligger byggnad B med matsalar, storkök, slöjdsalar samt personalutrymmen (personalrum, vaktmästeri och städcentral).
I anslutning till vaktmästarens inlastning vid lastgården ligger byggnad H, vaktmästarens garage och miljöhus.
Väster om byggnad V ligger byggnad C som inrymmer idrottshall och omklädningsrum.
Byggnadernas konstruktioner utföres så att byggnad A uppförs med platsgjuten betong i stomme och stålpelare med utfackningsväggar av glaspartier. Byggnaderna B, C, D och E uppförs i prefabricerad betong med fasadtegel och fasad av stålplåt. Byggnaderna F och G uppförs med regelstomme och fasadmaterial av skivmaterial.