Nya Sånnaskolan i Åhus

Projekter avser nybyggnation av F-6 skola för 710 elever samt en om- och tillbyggnation av ett befintligt tillagningskök och undercentral i anslutande lokaler
som den nya byggnaden ska ansluta till. Skolan är i dag till största del riven och eleverna är evakuerade till paviljongeri nära anslutning till objektet.
Byggnationen kommer att utföras samtidigt som pågående storköksdrift och skolverksamhet sker i intillliggande byggnader.
Detta ställer stora krav på utförande, planering och säkerhet. Byggprojektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver.
Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängligt förrän den nya skolan är färdigställd.
I entreprenaden ingår även uppförandet av en ny skolidrottshall som ansluter med ett gemensamt vindfång till angränsande idrottshallar.