THAGE hållbarhetsredovisning

Thage i Skåne AB Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017 – 2018

Thage i Skåne AB är ett av Södra Sveriges ledande byggföretag med ca 330 anställda och en omsättning överstigande 1,09 miljarder kronor. Genom lokal kännedom och med tre samverkande avdelningar genomför Thage såväl små lokala som stora och mer komplexa projekt. Företaget har fem strategiskt placerade kontor i Skåne, varav huvudkontoret är beläget i Kristianstad, i nordöstra Skåne.

Organisation

Thage kännetecknas av en enkel, platt och kostnadseffektiv organisation vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Våra avdelningar har lokala organisationer som samverkar och drar nytta av företagets stödfunktioner för att stärka konkurrenskraften.

Affärsmodell

Vi skall leverera byggnationerna till våra kunder i rätt tid. Våra medarbetare skall upplevas som kompetenta och ansvarstagande, därför utbildar vi oss kontinuerligt. Ansvaret delegeras långt ut i organisationen, vilket gör att medarbetarna känner sig motiverade och engagerade. Vår övergripande målsättning är nöjda kunder och att varje projekt skall vara ett bra referensobjekt. Detta uppnår vi på följande sätt;

Kundkontakt etableras för att kalkylera fram en offert enligt kundens önskemål som förhoppningsvis leder till ett kontrakt. Vi köper in de varor och tjänster som vi inte själv kan leverera eller utföra av lämpliga leverantörer och entreprenörer, allt samordnas, planeras och utförs klart för leverans på avtalad tid. Sist görs besiktningar, provningar och övriga kontroller varvid kunden övertar byggnationen för sitt brukande. Under avtalad tidsperiod hanterar vi reklamationer och garantiärenden. Hela processen styrs och dokumenteras enligt våra ISO-certifierade system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.                                                                                                   

Thage tar ansvar för kommande generationer

Thage påverkar samhälle och miljö för de människor som nu och i framtiden ska leva med det vi bygger. Thage är en medelstor arbetsgivare med lokal förankring och med det följer ett stort ansvar. Det Thage bygger påverkar arbetsmarknad och människors vardag på både stora och små orter, vilket öppnar möjligheter att utvidga engagemanget i lokala samhällsbyggnadsprojekt. Genom gedigna och väl genomarbetade kontrollprogram i hela processen uppfyller Thage de lagar, föreskrifter, krav och förväntningar som finns från omgivningen och arbetar samtidigt för att skapa nya utvecklingsmöjligheter. Thages verksamhet bidrar till samhället genom att utveckla och bygga nya bostäder, kontor, samhällsfunktioner såsom skolor, förskolor och byggnader för förvaltning samt ny och ombyggnader i industrier. På så vis gör vi skillnad i vardagen på både små och stora orter. Långsiktiga relationer med kunder och leverantörer leder till bättre ekonomiska, sociala och miljömässiga projekt som gynnar hela samhället. Thage är en långsiktig och trygg arbetsgivare som prioriterar hälsa och säker arbetsmiljö och som erbjuder möjligheter till personlig utveckling i en företagskultur som bygger på respekt för allas lika värde och som präglas av kärnvärdena Engagemang, Effektivitet och Enkelhet.

 

 

Lyhördhet och ansvar i en värld av förändring

Som ett av Södra Sveriges ledande byggnadsföretag med visionen att vara den bästa byggaren på vår marknad riktar Thage blicken framåt. Vår ambition är att leva upp till kunders förväntningar och samtidigt bidra till utveckling av branschen. En tydlig styrning och integrering av hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten är en förutsättning för att nå dit.

Globala trender som påverkar byggnadssektorn

Byggande är på många sätt en mycket lokal verksamhet. Samtidigt har samhällsbyggnadssektorn stor påverkan på både samhälle och miljö i ett långsiktigt perspektiv. Att driva en hållbar utveckling förutsätter därför att man beaktar hur segregation och utanförskap kan brytas samt det faktum att andelen äldre ökar. Detta kommer troligen att innebära att vi behöver arbeta längre. Vikten av en god fysisk och psykisk arbetsmiljö får därmed allt större betydelse. En åldrande befolkning skapar även ökade behov av andra boendeformer, närservice, äldreomsorg och sjukvård.

Risker

Som ett medelstort byggföretag utsätts vår verksamhet för ett flertal risker. För en fullständig beskrivning av Thages risker och riskhantering, se förvaltningsberättelsen, Not 2 Uppskattningar och bedömningar, eller sist i denna hållbarhetsredovisning. Med Thages risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv avses icke önskvärda konsekvenser inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, etik och miljö. Thage är beroende av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare för att kunna leva upp till kundernas förväntningar på produkter och tjänster. Konkurrensen är hård om den kompetens Thage söker, vilket gör att arbetet med kompetensförsörjning är högt prioriterat. Thages arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling är en del i arbetet med att hantera riskerna kopplat till kompetensförsörjning och bidrar samtidigt till att öka mångfalden i branschen. Arbetsmiljörelaterade olyckor på Thages arbetsplatser kan leda till att medarbetare eller underentreprenörer skadas eller i värsta fall förolyckas. För att förebygga olyckor på arbetsplatserna har Thage ett högt säkerhetstänk, arbetsberedningar, rutinbeskrivningar för många arbetsmoment, samt utbildningar inom området. Thage är också medlem i ”Håll Nollan”, ett samverkansarbete i branschen för noll olyckor i byggbranschen. Andra risker kan innefatta att medarbetare inte agerar i enlighet med uppförandekoder, etiska riktlinjer eller är involverade i oegentligheter, mutor eller korruption. Detta kan leda till juridiska sanktioner och skadat varumärke. Thage ställer även krav på att leverantörerna lever upp till våra värderingar gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Thage är även exponerat för miljörelaterade risker. Allvarliga miljöincidenter på Thages arbetsplatser kan ha betydande påverkan på den lokala miljön, leda till böter och skada varumärket. Extremväder kan orsaka störningar och fördröjningar på Thages arbetsplatser. Thage arbetar även förebyggande med fokus på klimatpåverkan, resurseffektivitet samt utfasning av miljö och hälsofarliga ämnen.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Möten med kunder och underentreprenörer sker löpande i den dagliga verksamheten och kundundersökningar genomförs kontinuerligt. Medarbetarundersökningar, bolagsstämmor, informationsträffar och leverantörsträffar sker också. Samarbetsprojekt är andra exempel på sammanhang då Thage träffar, lyssnar till och samverkar med intressenter. För att utveckla arbetet med hållbarhetsfrågor och företagets kommunikation arbetar Thage med utvecklingsprojektet, Thage utveckling. Under 2014 genomfördes intervjuer och enkätundersökningar med medarbetare, kunder och leverantörer som påverkar och påverkas av Thages verksamhet. Intressenterna framförde vilka hållbarhetsfrågor de prioriterar, vad de anser vara Thages styrkor och förbättringsområden samt hur de ser på Thage i förhållande till andra aktörer inom branschen. Resultatet blev en trevlig läsning om att kunder, leverantörer och medarbetare i huvudsak ansåg att vårt engagerande, effektiva, enkla och jordnära sätt att arbeta är något som saknas i många andra företag. Dessa resultat används som underlag i utvecklingsarbetet och att föra Thage framåt. Eftersom verksamheten är av långsiktig natur har Thage valt att genomföra intervjuer och enkätundersökningar med något längre intervaller framöver. Fokus ligger istället på att omsätta synpunkterna till förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet.

Hållbarhetsstyrning

I Thage har vi siktet inställt på att bli vår marknads bästa företag där hållbarhet är inkluderat i affärsstrategin. Arbetet och ansvaret för att hållbarhet som helhet, både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor ligger hos HR-chefen, men är integrerade i verksamheten och pågår kontinuerligt. Ansvar och befogenheter delegeras ut i processerna genom anvisningar och rutinbeskrivningar samt signerade dokument om delegering av bland annat arbetsmiljöarbetet. Till stöd för detta finns också mentorer i organisationen. Rapportering om hållbarhetsarbete görs till närmaste chef och hamnar sist hos HR-chef, som rapporterar vidare till styrelsen. Detta kompletteras med styrande och stödjande dokument. Policys utgör styrdokument inom hållbarhetsområdet. Thage´s uppförandekod är baserad på BI´s uppförandekod och principerna i FN:s Global Compact, som är en övergripande policy som täcker in mänskliga rättigheter, arbetsrätts, miljö och antikorruptionsfrågor. Uppförandekoden finns översatt till olika språk för att vara lättillgänglig för alla. Den kompletteras av ett antal underliggande policyer och riktlinjer, vilka överensstämmer med Thage´s riktlinjer. Våra övergripande företagspolicy´s är kvalitets, miljö och arbetsmiljöpolicy som uppfyller kraven i kvalitetsledningsstandarden ISO 9001, miljöledningsstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöledningsstandarden OHSAS 18001, där sistnämnda överensstämmer med de krav som finns i Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1. Under 2016 har Thage undertecknat FN:s Global Compact. Framöver kommer Thage att analysera hur företaget kan bidra till uppfyllandet av de globala mål för hållbar utveckling som antogs av FN i slutet av 2015. Hållbarhetsarbete är ett utvecklingsarbete som aldrig blir helt färdigt. Vid ledningsgruppsmöten, som sker varje vecka, är någon form av hållbarhetsfråga i focus nära nog på varje möte. Det rör då oftast arbetsmiljöfrågor och resultat av platsbesök eller internrevisioner, men även miljöfrågor, eller andra typer av hållbarhetsfrågor när sådana är aktuella. VD rapporterar till styrelsen. Alla intressanta frågor och beslut kommuniceras till alla medarbetare via protokoll, intern-TV, eller på annat lämpligt sätt. Under senaste verksamhetsåret har styrningen fungerat tillfredställande, men ändå förfinats genom justeringar och kompletteringar i våra dokument och rutiner. Genom att, tillsammans med miljöaspekter, se hållbarhetsaspekter som verktyg för ständiga förbättringar fortsätter Thage att bidra till en hållbar samhällsbyggnad.

Långsiktiga kundrelationer

Med långsiktiga kundrelationer skapas möjligheten att utveckla verksamheten och förståelsen för kundernas behov och önskemål. Det ökar förutsättningen för nöjda kunder vilket stärker Thages varumärke och ger nya affärsmöjligheter. Thage har ett flexibelt arbetssätt för att möta önskemål och krav hos den breda kundgruppen med allt från privatägda bolag, industrier, kommuner, myndigheter och statliga verk.

Systemskifte i byggbranschen

Intresset ökar både från kunder och leverantörer för ett djupare sätt att samarbeta i den projekttyp som samverkansentreprenader innebär. Thage ser samverkansentreprenader som ett sätt att modernisera och effektivisera i den annars så konservativa byggbranschen. Thage förespråkar detta arbetssätt, som kan tillämpas på de flesta typer av entreprenader. Den ökade samsynen sparar tid och kostnader och bidrar till högre kvalitet, samtidigt som det ställer nya krav på både organisation och ledarskap i form av social och kommunikativ kompetens. Thage har tagit fram en mer strukturerad form av anbudsunderlag för samverkansprojekt.

Uppföljning för bättre prestationer

Thages kundundersökningar (NKI, Nöjd Kund Index-undersökningar) lämnas till kunder i samband med projektavslut. Större undersökningar genomför med några års mellanrum, senast 2014. Svarsfrekvensen är normalt ganska hög, vanligtvis över 80%. Resultaten från undersökningarna används i det interna förbättringsarbetet och inkluderas i de operativa verksamhetsplaner som stödjer strategin att stärka och utveckla kundrelationer.

Kompetenta och engagerade medarbetare

Det är tack vare kompetenta och engagerade medarbetare som Thage når resultat. Thages mål som arbetsgivare är därför att erbjuda den bästa arbetsplatsen, med ledarskap och företagskultur som bygger på Thages kärnvärden och respekt för allas lika värde. Arbetet med en säker och hälsosam arbetsmiljö sker systematiskt och långsiktigt. Den senaste medarbetarundersökningen från 2016 visade att 80 procent av medarbetarna upplever sig nöjda med Thage som sin arbetsgivare. NMI (Nöjd Medarbetar Index) hamnar på över 70%, vilket är en ganska hög siffra.

Kompetensförsörjning

Medarbetare med rätt kompetens är avgörande för Thages framgång. Eftersom konkurrensen är hård om den kompetens Thage söker är arbetet med kompetensförsörjning högt prioriterat. En kompetenskartläggning har genomförts i Thage. Syftet var att få en bild av den kompetens som finns idag, vilka kompetensbehov som finns i framtiden och ge underlag till en handlingsplan för att fylla det eventuella gap som finns däremellan. Tydligast framträder behovet av ingenjörer till produktionen, särskilt platschefer. Vid rekrytering av ingenjörer och tjänster med motsvarande kompetens, söker vi både internt och externt och vi ser gärna kvinnliga sökande såväl som sökande med utländsk härkomst.

Kompetensutveckling

För Thage är det viktigt att kunna erbjuda kompetens.- och karriärutveckling på alla nivåer. Befattningsbeskrivningar, individuella utvecklingsplaner och kompetenskartläggningar styr utbudet av kompetensutveckling. Thage har under senare år initierat och genomfört enhetliga ledarskapsutbildningar inom hela koncernen på både individ- och gruppnivå. Effekterna upplevs positivt och liknande är tänkt att genomföras årligen. Den senaste medarbetarundersökningen från 2017 visade att de flesta av medarbetarna upplever Thage som en arbetsgivare där kompetensutveckling är en viktig faktor.

Praktik och examensarbete

Praktik är ett första steg in i arbetslivet för många unga. Thages samhällsengagemang för framtida tillväxt innebär bland annat att vi tar emot praktikanter från branschrelaterade utbildningar, men också praktiserande yrkesarbetare. Sommaren 2018 tog Thage emot cirka 15 praktikanter. Varje år gör ett antal studenter på högskole- och universitetsnivå sitt avslutande examensarbete i Thage. Studenten ges möjlighet att fördjupa sig i ett område som är av intresse även för Thage, samtidigt som båda parter lär känna varandra. Det resulterar i att en och annan av studenterna får anställning i Thage efter slutfört examensarbete.

Migration och integration

Vi lever i en tid när stora folkomflyttningar sker, med stora grupper människor som flyr från sina hem och söker en fristad. En lyckad integration innebär sysselsättning samt att de nya svenskarna får lära sig språket.

Thage har valt att verka för en ökad integration och en positiv samhällsutveckling. För att snabbare och bättre ta tillvara nyanländas kunskap och erfarenhet har Thage signerat en avsiktsförklaring med Lernia i Sverige. Ambitionen är att ta emot nyanlända i anställning, praktik eller yrkeskompetensbedömning. Det råder kompetensbrist inom många byggyrken och eftersom rekryteringsbehovet växer riskerar tillväxten att hämmas. Genom att ta tillvara kompetensen hos nyanlända kan satsningen på sikt gynna integrationen i samhället, och samtidigt mångfald och tillväxt i byggbranschen.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Byggbranschens modernisering vad gäller jämställdhets- och mångfaldsperspektiven går sakta och många utmaningar återstår att hantera. En viktig faktor för att börja förändra synen på jämställdhet och mångfald är att öka förståelsen för frågan och nyckeln är som alltid, en ansvarstagande ledning.

För likabehandling och mot diskriminering

Thage har valt en jordnära metod, med stark tonvikt på individens eget ansvar. Thage vill ge nyanställda medarbetare en så bra och anpassad introduktion som möjligt. Bland annat ges inblick i våra värderingar via jämställdhetsplanen. Vårt nyligen undertecknande av FN´s Global Compakt kommer framöver att ingå i introduktionen.

Social upphandling

Många krafter i samhället verkar för en mer hållbar produktion av varor och tjänster genom medvetna köp. Hos kommuner och andra myndigheter har intresset ökat för att upphandla på ett sätt som bidrar till hållbar samhällsutveckling. Sociala hänsyn i offentlig upphandling gör att upphandlingens krav kan bidra till att skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera.

Jämställda löner

I Thage ska arbetets art, prestation och kompetens styra den individuella lönen, oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund. En viss spridning måste dock finnas för att motivera till utveckling och ett större ansvarstagande. Enligt svensk lagstiftning ska en lönekartläggning med tillhörande analys av kvinnors och mäns löner genomföras varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor för lika och likvärdiga befattningar. Osakliga löneskillnader ska justeras. I senaste granskning 2018 upptäcktes inga fall av osakligt satta löner.

Klimatförändringar

En av de tydligaste effekterna av bristande hushållning med naturresurser är klimatförändringarna. En effektivare resursanvändning och utveckling av förnybar energi kan minska sektorns direkta påverkan. Thage arbetar kontinuerligt med energieffektivisering vid transporter samt uppvärmning och belysning vid arbetsplatser och etableringar, samt energi-användning i fasta anläggningar.

Minskad klimatpåverkan /systematiskt miljöarbete

Thages miljöarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Miljöutredningar på relevanta nivåer i företaget identifierar betydande miljöaspekter som utgör grunden i arbetet med att formulera mål och prioriteringar. Thages miljöledningssystem är integrerat i verksamhetsledningssystemet. Miljöpolicyn är en del i Thages företagspolicy och inkluderar försiktighetsprincipen. Miljöpolicyn uppfyller samtliga krav för ISO 14001:2015 i vilket Thage idag är certifierat. I Thages organisation finns erfarenheter av certifieringssystemen BREEAM, Svanen och Miljöbyggnad. Certifiering är ett för beställare bra verktyg som underlättar det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor från planeringsskedet till byggande och drift.

Energieffektivitet

Några av de områden där Thage kontinuerligt arbetar med energieffektivisering är transporter samt uppvärmning och belysning vid arbetsplatser och etableringar, samt energi-användning i fasta anläggningar. Ekonomiska och miljömässiga besparingar går hand i hand. Genom förändrat beteende och ökat fokus på energifrågorna kan Thage göra sin produktion mer hållbar. Thage fokuserar på att göra arbetsplatserna vid byggprojekt mer energieffektiva genom en rad olika åtgärder. Exempel på detta är välisolerade bodar, styrsystem för värmereglering under kvällar och helger, närvarostyrd belysning och LED-lampor. Thage uppskattar att LED-baserade belysningslösningar på byggarbetsplatserna bidrar till en energibesparing på upp till 70 procent jämfört med tidigare belysningslösningar. En sänkning av inomhustemperaturen i bodarna med bara en grad ger en energi-besparing på omkring fem procent. Utöver detta har utbildningar i sparsam körning för lastbilschaufförer gett utdelning i form av minskad dieselförbrukning. Vid mätningar i projekt uppskattas dessa energibesparingar till 8-10 procent.

Logistikplanering för minskade utsläpp av växthusgaser

Inom hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster återfinns logistikplanering av transporter till och inom byggarbetsplatsen.

Thage har tillsammans med företaget Olivetree tagit fram flertalet viktiga verktyg och processer för att kunna förverkliga en god logistikplanering på Thages projekt.

Thages Logistikplan beskriver hur Thage tillsammans med underentreprenörer och leverantörer vill arbeta med logistikplanering via logistikprogrammet Myloc. Särskild logistikansvarig utses på respektive entreprenadprojekt. Thage har tagit fram en arbetsbeskrivning för logistikansvariga. Den logistikansvarige har mandat att samordna leveranserna till projektet samt att godkänna föreslagna leveranser i Myloc. De logistikansvariga träffas 3-6 ggr per år på Thages ”Logistikforum” för att diskutera hur logistiken funkar i deras respektive projekt samt utbyta erfarenheter och statistik.

God logistikplanering kan på byggarbetsplatsen minska restnoterat, förstört, bortglömt och stulet material och därigenom minska onödig merproduktion av varor och tjänster. God logistikplanering motverkar också onödiga transporter och därigenom minskar utsläpp av koldioxid från transportfordon. God logistikplanering ger färre flyttningar av material inne på arbetsplatsen vilket i sin tur minimerar riskerna för olyckor i samband med lyft och flytt.

Genom konfektionering och prefabricering minskar avfallet på byggarbetsplatsen. Genom sampackning minskar den administrativa tiden för att hantera material.

Särskilt viktigt är också att märka upp materialet så att det tydligt syns på paketet vart på byggarbetsplatsen det ska placeras. Via logistikprogrammet Myloc bestäms vilken lossningsplats som skall användas, vilka lyftresurser som behövs tas i anspråk och vart materialet skall läggas t.ex. husdel, våningsplan eller upplagsplats.

Utbildning sker på flera sätt. De logistikansvariga och platsledning blir utbildade av Olivetree ute på arbetsplatsen. Logistikansvarig rekommenderas att sedan sitta ner tillsammans med respektive kontrakterad underentreprenör och leverantör och gå igenom hur en leveranstid läggs in och behandlas i Myloc.

Genom att nyttja logistikprogrammet Myloc så har Thage som målsättning att:
* Skapa bättre förutsättningar för att hålla och/eller tidigarehålla inflyttningstider.
* Minska stressen på projekten.
* Minska antalet oanmälda leveranser
* Minska hantverkartimmarna.
* Minska interna lyftkostnader
* Minska risken för olyckor i samband med lyft.
* Minska byggavfallet
* Ha kontroll över samt minska koldioxidutsläpp.

Hälsa och arbetsmiljö

En god hälsa och arbetsmiljö är prioriterade frågor i Thage. Vår verksamhet har många inslag av riskfyllda arbetsmoment, men genom riskhantering, systematiskt arbete och kunskapsåterföring går det att minska eller undvika olyckor. Thage följer kontinuerligt upp arbetsmiljömålet, att ha ett H-tal lägre än föregående år (olycka eller tillbud som medför minst 8 h frånvaro, per miljon arbetade timmar). Målet är utmanande och kräver goda insatser för att lyckas. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001 är integrerat i företagets policys och ligger till grund för det strategiska arbetsmiljöarbetet. Under föregående verksamhetsår nådde vi inte upp till detta mål och har därför ändrat målsättningen till att ha en nedåtgående trend. Beslutet föreslogs vid den årliga genomgången av det systematiska arbetsmiljöarbetet och beslutades vid ledningens genomgång senare. Mätningen sker över kalenderår och pekar vid slutet av verksamhetsåret mot att målet kommer att nås.

Arbetsmiljöfrågor är en del av den dagliga verksamheten. Det strategiska arbetet bedrivs i hela företaget och relevant kompetens inom arbetsmiljö finns på samtliga nivåer i organisationen. Uppgifter och befogenheter har fördelats ut i organisationen. Utöver de medarbetare som arbetar med arbetsmiljöfrågor i organisationen, företräds medarbetarna i Thage av ett 15-tal skyddsombud (utsedda av arbetstagarna). Samtliga medarbetare i Thage omfattas av kollektivavtal. Vid allvarligare olyckor finns rutiner om vad som ska göras och i vilken ordning. Medarbetare och underentreprenörer som kommer till en ny arbetsplats får en genomgång av Thages generella ordnings.-o skyddsregler, den aktuella arbetsplatsens ordnings.- o skyddsregler samt den aktuella arbetsplatsens identifierade risker.

Thage har konstaterat att kunskapen om grundorsakerna till olyckor och ohälsa behöver öka. Rapportering av olyckor och tillbud är en viktig del, vilket lobbats mycket för och sker löpande. Detta bildar underlag för uppföljning, förbättringsarbete och åtgärder för att undvika att det inträffade sker igen. Inga dödsolyckor har inträffat på Thages arbetsplatser. Registreringen av olyckor och tillbud sker genom att arbetsplatserna rapporterar direkt till arbetsmiljöchefen. Arbetsplatsbesök genomförs både annonserat och oannonserat. Resultat från medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal samt resultat från företagshälsovårdens Arbetsmiljö och Hälsoanalys, att upptäcka orsaker och samband utgör grunden för beslut om prioriteringar, mål och åtgärder. Medarbetare som trivs och har god balans mellan arbete och fritid känner oftare motivation och arbetsglädje. Thages alla medarbetare har möjlighet till friskvårdsbidrag och en del andra förmåner, vilket sker via ett partnerföretag som är specialister på att hantera detta. Större hälso.- o livsstilsundersökningar, vilka genomförs med hjälp av företagshälsovården genomförs numera vart tredje år. Att ta vara på sin egen kropp och hälsa är trots allt var och ens ansvar. Antalet registrerade arbetsrelaterade sjukdomar i Thage har inte förändrats nämnvärt under senare år. Arbetsrelaterade sjukdomar bland yrkesarbetare orsakas främst av belastningsfaktorer och bland tjänstemän är främsta orsaken organisatoriska och sociala faktorer.

Utfasning av miljö.-o hälsofarliga ämnen

Arbetet med att få bort miljö- och hälsofarliga ämnen i byggbranschen har pågått under många år. Trots omfattande branschsamverkan finns det fortfarande farliga ämnen på marknaden och nya som tillkommer. Thage arbetar för att kunna erbjuda sundare alternativ enligt utbytesprincipen. I de fall goda alternativ saknas och vi måste använda mindre bra alternativ, ska dessa vara spårbara. Thage använder i huvudsak tre system för medvetna materialval i syfte att fasa ut ämnen med farliga egenskaper: Sunda Hus, BASTA och Byggvarubedömningen (BVD). Thage har under senaste åren aktivt arbetat med att inventera kemiska produkter och föra in dem i kemikaliehanteringssystemet iChemistry, vilket bland annat innebär att all information om produkterna blir tillgänglig elektroniskt. Framtida arbete kommer att fokusera på riskbedömning och utfasning av farliga kemiska produkter.

Effektiv hantering av avfall

Byggbranschens avfall står för en väsentlig del av det avfall samhället genererar. Med ett allt större samhällsfokus på avfallsminimering och resurshushållning riktas blickarna mot entreprenörerna.

Thage i Skåne AB är certifierat i ISO 14001. I detta åtagande ska vi ta fram de miljöaspekter som vi har i vår produktion. Detta görs genom att man går igenom hela byggprocessen med alla stödfunktioner och sedan gör bedömningar på vilka aspekter som finns i de olika processerna. Av dessa miljöaspekter väljer man ut de som kan vara betydande för miljön och som Thage kan påverka. Mål och kriterier för dessa betydande miljöaspekter sätts upp och sätt på hur det kan följas upp. Avfall under byggproduktionen är en av Thages betydande miljöaspekter. För att begränsa miljöpåverkan har ledningen och dess ägare beslutat att vi ska källsortera vårt byggavfall så nära källan som möjligt. Till vår hjälp har man en avfallsentreprenör som ska hjälpa Thage med fraktionsindelning, logistik inre som yttre samt transport av avfallet. Genom en webbportal som avfallsentreprenören tillhandahåller kan man få statistik på mängder, transporter och ekonomi för respektive projekt. Detta gör att man lätt kan följa upp de uppsatta mål för avfallshanteringen som ledningen bestämt. Dessa mål gås igenom en gång per kvartal i ett avfallsforum där alla samordnare för byggarbetsplatserna ska närvara. Med detta säkerställer man att eventuella avvikelser förhindras eller begränsas i ett tidigt skede.  Avfallsentreprenören deltar också i dessa forum för att bland annat informera om det kommer några nya lagar som gäller avfallshanteringen. På forumet diskuteras även olika typer av uppkomna frågeställningar med till exempel logistik, fraktioner och ekonomiska aspekter.

Thage har satt upp höga miljömål avseende sorteringsgraden för det byggavfall som uppstår. Målet är att minst 90 procent ska vara sorterat innan det lämnar byggarbetsplatsen och att maximalt 10 procent får gå till deponi. Under verksamhetsåret nåddes uppsatta mål med god marginal. Inom byggsidan är gips en prioriterad fraktion då ökad återvinning av gips minskar miljöpåverkan, både genom att deponeringen minimeras och genom att det återvunna materialet används igen vid framställandet av nya gipsskivor. Ambitionen är dock att i första hand förhindra uppkomsten av avfall. Att minska spill är en utmaning i branschen. Thage arbetar med en rad modeller och verktyg för att med större precision kunna beräkna vilka mängder material som behövs och därmed undgå spill. De största utmaningarna är att identifiera var i byggprocessen avfall uppstår och att genomföra förändringar för att kunna arbeta mot uppkomsten.

Hållbar byggprocess

Thage är verksam i hela byggprocessen, men byggprocesser är komplexa och involverar både interna och externa parter. Thage behöver i många fall använda sig av underentreprenörer. Det är därför viktigt att ha ett arbetssätt som främjar kvalitet och hållbarhet. Från och med 2015 gäller det så kallade huvudentreprenörsansvaret för hela byggbranschen. Huvudentreprenören är ansvarig för att alla, även underentreprenörer, följer reglerna på en byggarbetsplats. Syftet är att sålla bort oseriösa aktörer från arbetsmarknaden, att främja sund konkurrens och att undvika utnyttjande av svart arbetskraft. Det ska också leda till att i möjligaste mån eliminera arbetsmiljöproblem och säkerhetsbrister. Under 2015 trädde UE2015 i kraft och jämfört med den tidigare versionen UE2004, har ökat fokus riktats mot hela kedjan av underentreprenörer. Detta innebär att samtliga underentreprenörer numera är skyldiga att uppge information uppåt i kedjan, där de bland annat intygar att de har kollektivavtal, är innehavare av F-skattebevis, och att det inte existerar några tvistiga fordringar på lön eller annan ersättning till arbetstagarna. Thage använder sig av personalliggare som oftast är kopplade mot det så kallade ID06-systemet.

Hållbara inköp

För Thage är det viktigt att leverantörerna lever upp till företagets krav. Utöver befintlig lagstiftning och gällande lagar och förordningar kräver Thage att leverantörerna följer våra uppsatta riktlinjer. (Ordnings och skyddsregler samt Logistikplan)
Underentreprenörer och bemanningsföretag kontrolleras så att de har kollektivavtal och att de inte har några otvistiga fodringar på lön och ersättning till sina arbetstagare. (UE 2015/BI)
Vi säkerställer att de entreprenörer som är verksamma på våra arbetsplatser har rätt att vara där och att de representerar våra avtalsparter genom krav på ID06 och UE förteckning. De aktörer som är verksamma på våra arbetsplatser skall registreras i personalliggaren för att underlätta vid en kontroll av Skatteverket. De entreprenörer som inte uppfyller dessa krav avvisas.
Kritisk kontroll görs på överenskomna timpriser för att säkerställa att nivåerna ligger rätt i förhållande till arbetets karaktär för att på så sätt säkerställa att det inte förkommer lönedumpning.

Merparten av det material som nyttjas i det dagliga arbetet avropas på våra ramavtal där förutsättningarna och villkor för köpet på förhand är avtalade. Till grund för avtalen ligger Thages riktlinjer samt en grundlig kontroll av leverantören. Beslut fattas om inom vilka områden som ramavtal tecknas av koncernens Inköpsråd. Inköpsrådet sammanträder fyra gånger per år där det avhandlas bl.a. strategi inför kommande upphandlingar, uppföljning av existerande avtal, utvärdering och beslut om med vilka parter som nya avtal skall ingås. Detaljerat beslutsunderlag presenteras för gruppen vilka gemensamt fattar beslut om hur vi går vidare.

Som ett komplement till våra egna ramavtal är även Thage med i Sveriges enda rikstäckande samarbetsorganisation för byggnadsentreprenörer, BIFA. Tillsammans omsatte BIFA´s medlemsföretag 20 miljarder kronor under 2017, vilket gör oss till en betydande aktör på svensk byggmarknad.

I dagsläget består BIFA av 47 medlemsföretag. De är olika stora men i grunden är alla ändå lika: Det handlar om välskötta och stabila bolag med god ekonomi och fokus på långsiktighet – tillsammans bygger vi en hållbar framtid.

Genom gemensamma inköpsavtal och kunskapsutbyte i vårt stora nätverk skapar vi värde för både medlemmar och leverantörer. Resultatet blir högre effektivitet, lägre kostnader och långsiktiga relationer som gynnar båda parter.

BIFA´s bidrag handlar om att främja effektivitet och enkelhet, liksom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Sammantaget bidrar vi till bättre utnyttjande av resurserna, större kostnadseffektivitet, smartare processer och ofta även klokare produkt- och distributionslösningar.

Digitalisering

Utvecklingen inom digitaliseringen har förändrat hur vi arbetar och kommunicerar. Det ställer höga krav på transparens. Samtidigt uppstår en ökad konkurrens, både om resurser och vem som ska producera och konsumera varor och tjänster. Digitaliseringen ger också möjligheter att hantera resurser mer effektivt. Exempelvis kommer byggandet och driften av byggnationen att utvecklas genom användandet av byggnadsinformationsmodeller såsom BIM eller liknande. I produktionsprocessen använder vi Byggsamverkans program Byggsamordnaren som stomme i hantering av dokument. För vidare utveckling av datorisering och digitalisering är Stratiteq engagerat, ett företag i IT-branschen.

Etik för goda relationer

Thage ska stå för god affärsetik och transparens. Alla medarbetare ska ta personligt ansvar för sitt uppträdande. De etiska riktlinjerna ska bifogas varje anställningsavtal och beskriver hur man i sin yrkesroll representerar Thage genom att följa och förmedla de grundläggande värderingarna både inom företaget och ute i samhället. Utöver dessa riktlinjer finns kompletterande instruktioner och riktlinjer för hur man som medarbetare i Thage ska agera i specifika situationer. Vid svåra dilemman kan medarbetaren ta hjälp av sin chef eller av vår arbetsgivarorganisation.

Thage har inget eget Etiskt råd för att hantera frågor av sådan karaktär. Thage har kommunicerade policy´s om förhållningssätt i etiska frågor internt och externt. Thage följer de etiska regler och uppförandekoder som faller inom medlemskap i Sveriges Byggindustrier samt riktlinjerna i FN´s Global Compakt.

Sponsringspolicy

Thages sponsringspolicy är att tydligt knyta sponsringsengagemang till samhällsansvar och ungdomar. Policyn slår fast att fokus ska vara på ungas meningsfulla fritid, vilket omfattar såväl idrotts- som kulturverksamhet. Sponsring ska stödja Thages vision och ha en lokal utgångspunkt.

 

 

 

 

 

 

Förklaringar

AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets författningssamling rörande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Avfallsforum består av arbetsplatsrepresentanter, någon ledningsrepresentant och representant från kontrakterad avfalls-”leverantör”, som med jämna mellanrum samlas och går igenom avfallsdata, avfallsproblem, förändrings.- eller förbättringsmöjligheter samt hantering av avfall allmänt.

BASTA Se förklaring under aktiva medlemskap.

BI är Sveriges Byggindustrier.

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method är ett system för att miljöcertifiera byggnader.

BVB Byggvarubedömningen.

BYGGNADS Svenska Byggnadsarbetareförbundet är ett fackförbund för kollektivarbetare inom byggnadsverksamheten.

CO2 Kemisk beteckning för växthusgasen koldioxid.

COP Communication on Progress är en årlig uppföljning som FN Global Compact kräver av sina medlemmar där man visar hur man arbetat inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt antikorruption.

FN GLOBAL COMPACT Se förklaring under aktiva medlemskap.

GRI Global Reporting Initiative är ett internationellt ramverk för hållbarhetsrapportering.

HÅLL NOLLAN Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

ISO ISO kan stå för Internationella Standardiseringsorganisationen. Men i själva verket är iso ett grekiskt ord som betyder lika eller samma.

ISO 9001 En internationell standard för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.

ISO 14001 En internationell standard för fastställande av miljö-ledning som organisationer kan certifiera sig mot.

LED-LAMPOR LED står för Light-Emitting Diode och är en energieffektiv ljuskälla.

MILJÖBYGGNAD Certifieringssystem för byggnader baserat på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis gällande energi, inomhusmiljö och material.

NKI Nöjd Kund Index.

NMI Nöjd Medarbetar Index.

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety) En internationell standard som anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Kommer att ersättas av ISO 45001.

SUNDA HUS En tjänst som erbjuder fastighetsägare och byggare ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

SVANEN En nordisk miljömärkning av produkter och tjänster, däribland byggnader.

 

Medlemsskap

BASTA BASTA är ett branschgemensamt system som syftar till att fasa ut farliga ämnen.

BIFA Byggmästargruppen Interfaber AB, Sveriges enda rikstäckande samarbetsbolag för byggnadsentreprenörer som tack vare gemensamma inköpsavtal och kunskapsutbyte skapar värde för både medlemsföretag och leverantörer.

BYN Byggindustrins Yrkes Nämnd. Thage är representerat som ledamot från branschens medelstora företag.

FN GLOBAL COMPACT Thage undertecknade FN Global Compact under 2016 och arbetar strategiskt med de tio principerna för hållbart företagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

GALAXEN BYGG Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Thage är indirekt medlem genom att Sveriges Byggindustrier är en av sju ägare till Galaxen Bygg.

MITT LIVS CHANS Mitt livs chans är ett mentorprogram som verkar för att vara bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Som mentorer verkar företagsrepresentanterna för ett inkluderande arbetsliv som värdesätter jämställdhet och mångfald.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV (NMC) NMC är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen är branschöverskridande och verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter mellan företag och organisationer.

SMART MATTE Smart matte är en undervisningsform som innebär att medarbetare hos företagen kommer ut till skolelever och undervisar i konkretiserad matematik tagen ifrån företagens verklighet. Smart matte vill med detta öka intresset för matematik och även belysa för eleverna hur dessa i praktiken kan nyttja sina kunskaper.

SVENSK BETONG Svensk Betong är samlingsplatsen för de som tillverkar och bygger med betong. Svensk Betong är en kunskapsförmedlare som argumenterar för fördelarna med betong ur ett livscykelperspektiv.

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND (SBUF) SBUF är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5 000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklings-arbete. Thage representeras i styrelsen.

SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) BI är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 3 200 medlemsföretag. BI:s syfte är att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. Thage är medlem samt representerat genom arbete i Skånes LOA-grupp (Lön Och Avtalsgrupp).