En inblick i Thagekoncernens arbete med corona-situationen

Det är vår och strålande sol. Men denna vår är ingen annan lik. Coronapandemin skuggar och har en tendens att dämpa vårkänslorna. Det är en svår period som vi går igenom där vissa blir extra hårt drabbade, antingen av sjukdomen direkt eller indirekt av dess följder.

Byggbranschen klarar sig än så länge relativt bra i krisen. Inom Thagekoncernen gör vi vårt bästa för att hjälpa till att begränsa smittspridningen samtidigt som det är viktigt att vår produktion kan fortgå.

Vi har ställt några frågor till Thagekoncernens HR-chef, Anders Nilsson, om hur arbetsvardagen har ändrats inom HR med den rådande coronapandemin, samt hur Thagekoncernen arbetar för att hålla medarbetarna informerade och för att minska smittspridningen på arbetsplatserna.

 

HR-chef Anders Nilsson

Hur har arbetsvardagen ändrats för HR inom Thagekoncernen?

“Vardagen på HR har ändrats väldigt mycket. Vi har ställt om vårt fokus till att ta in all information angående covid-19 från de svenska myndigheterna. Detta för att sedan kunna hjälpa till med att implementera informationen i koncernen. Vi som koncern gör vad vi kan för att minska smittspridningen, både för våra medarbetares skull men också för samhället i stort.

Vi på HR brukar bland annat lägga mycket tid på att bygga och koordinera utbildningar för koncernens medarbetare. Att genomföra utbildningar där vi samlas många i grupp är något som har fått sättas på paus i dessa dagar. Vi har t.ex. ställt in vår THAGE ledarskapsutbildning på obestämd tid, vilket är en utbildning som vi var mitt uppe i.

En annan förändring är att alla våra möten hålls digitalt i största möjliga utsträckning. Detta är genomgripande för hela koncernen och jag tror det blir ett nytt sätt att jobba på även framöver, då denna kris är förbi.”

 

Hur arbetar ni med att informera medarbetarna om corona-situationen?

“Thagekoncernen har en corona-krisgrupp där både den högsta ledningen, samt representanter från underliggande avdelningar och koncernens stödfunktioner är med. Denna grupp har möte varje vecka och tar upp diverse frågeställningar som rör corona-situationen. På dessa möten kommer vi bland annat överens om vilken information som ska gå ut till medarbetarna. I början av krisen skickade vi hem information via vanlig post till samtliga medarbetare för att säkerställa att alla medarbetare verkligen fick informationen. Utöver detta kommunicerar vi via våra interna digitala plattformar. På vår digitala plattform ”Medarbetarportalen” lägger vi ut nyheter som rör corona-situationen och vi har även en sida där vi kontinuerligt lägger upp frågor och svar gällande covid-19. Denna sida har alla inom Thagekoncernen tillgång till. Dessutom anslås den viktigaste informationen på våra arbetsplatser.”

 

Hur arbetar ni för att minska risken för smittspridning på era arbetsplatser?

“Här har vi från första början analyserat vilka avdelningar som inte får ”stanna upp”, dvs. där det skulle vara kritiskt om många blev sjuka samtidigt. För att säkra upp dessa avdelningar har vi valt att flytta vissa nyckelpersoner, så att inte alla sitter på samma ställe. Vi har även bestämt inom koncernen att vi i största möjliga mån inte besöker våra olika arbetsplatser utan att vi jobbar på vårt tjänsteställe. Dessutom kan en del av våra tjänstemän utföra sitt arbete hemifrån.

För produktionen, där våra medarbetare inte kan arbeta hemifrån, har vi tagit fram en checklista för riskbedömning med tillhörande förslag på åtgärder som ska hjälpa till att begränsa smittspridningen av covid-19. Checklistan utgår ifrån de föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Cheferna för respektive arbetsplats ute i produktionen ansvarar för att checklistan för riskbedömning, som är utformad som ett frågeformulär, genomgås och besvaras varje vecka. Aktiva åtgärder ska utföras om risker identifieras och åtgärderna som vidtas ska beskrivas i formuläret. Svaren följs sedan upp av vår KMA-avdelning som tillsammans med vårt huvudskyddsombud utför stickkontroller för att se till så att åtgärderna har genomförts som beskrivet.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och gör så mycket vi kan för att begränsa smittspridningen på alla våra arbetsplatser inom koncernen. Vi är noga med att informera om att alla medarbetare som har symtom ska stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Andra exempel på åtgärder som vi gör för att begränsa smittspridningen är att informera om och möjliggöra god handhygien, samt underlätta för våra medarbetare att hålla avstånd till varandra. På våra kontor är det lite lättare för våra medarbetare att hålla avstånd till varandra än ute i produktionen då flertalet har eget kontorsrum samtidigt som en del arbetar hemma. Ute i produktionen krävs det mer kreativa åtgärder och här har platsledningen hjälp av de förslag på åtgärder som vi har tagit fram tillsammans med checklistan, som beskrivits ovan. Vi ska göra så mycket vi kan för att begränsa smittspridningen, samtidigt som det är viktigt för oss att produktionen kan fortgå,” avslutar Anders Nilsson.