Integritetspolicy

Integritetspolicy i Thagekoncernen

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd.

Inom Thagekoncernen är våra medarbetare, leverantörer och våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för medarbetares, leverantörers och våra kunders personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra medarbetare, våra leverantörer och våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Thagekoncernen, eller av någon annan för Thagekoncernens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda våra medarbetares, våra leverantörers och våra kunders uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.