Ombyggnad av östra kommunhuset i Kristianstad

Objektet är beläget i östra delarna av Kristianstad och består av ett 3-5 våningar högt kontorshus där Kristianstads kommun efter ombyggnad ska samlokalisera sina administrationer inom dagens arbete- och välfärdsförvaltning och omsorgsförvaltning. I objektet kommer även kommunarkivet och posthantering inrymmas. Bef sessionssal byggs om och kompletteras med mellanbjälklag till ett mötescentrum med egen entré. Mötescentret omfattar 29 besöksrum och mottagningsreception. Bef restaurang på entréplanet blir personalmatsal med anslutande uteplats. Entréplanet kommer även inrymma flertalet utbildningslokaler. Efter ombyggnad kommer huset att inrymma drygt 310 arbetsplatser.

Bruttoarea c:a 12.750 m2