Lingenässkolan Kristianstad

Objektet omfattade nybyggnad av skola F-6, särskola, skola AST, storkök, sporthall, administrativa utrymmen, garage/förrådsbyggnader, samt skoltomt med planteringar, parkeringsplatser, kommunikationsytor, spelplaner och lekutrustning. Skolan byggdes för 800 elever och 150 personal. Byggnaden består av 8 sammanbyggda huskroppar, samt ett antal förråd och garage.

I byggnad A finns själva huvudentrén och reception, men även bibliotek och musiklokaler. Från byggnad A når man de flesta av de andra byggnaderna. I norr ansluter byggnaderna F och G. I byggnad F ligger administrationen och i byggnad G särskolan med en avdelning för flerfunktionshindrade och en avdelning för elever med autismspektrum-tillstånd (AST). Denna byggnad har även separata entréer. Väster om byggnad A ligger byggnaderna D och E, identiska tvåvåningsbyggnader sånär som på den anslutande entrén mot byggnad A. Här ligger själva grundskolelokalerna och fritidsverksamheten. Söder om byggnad A ligger byggnad B med matsalar, storkök, slöjdsalar samt personalutrymmen (personalrum, vaktmästeri och städcentral). I anslutning till vaktmästarens inlastning vid lastgården ligger byggnad H, vaktmästarens garage och miljöhus. Väster om byggnad V ligger byggnad C som inrymmer idrottshall och omklädningsrum.

Byggnadernas konstruktioner: Byggnad A uppfördes med platsgjuten betong i stomme och stålpelare med utfackningsväggar av glaspartier. Byggnaderna B, C, D och E uppfördes i prefabricerad betong med fasadtegel och fasad av stålplåt. Byggnaderna F och G uppfördes med regelstomme och fasadmaterial av skivmaterial.